Brak produktów w koszyku.

Zapytaj o produkt


  Uwaga: w dniach 16 -27 czerwca 2024 telefon komórkowy 510 707 707 będzie nieczynny. W sprawach związanych z biżuterią prosimy dzwonić do naszego biura, pod numer (22) 100 50 55, w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00.

  Regulamin

  Regulamin Sklepu Internetowego – www.gemapolis.pl

  I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.gemapolis.pl. Sklep prowadzi Piotr Denejko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GEMARTIS PIOTR DENEJKO, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem Al. Solidarności 117/409, 00-140 Warszawa, NIP 5261462251, REGON 010139612, zwany dalej Sprzedawcą.

  2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

   1. adres poczty elektronicznej: sklep@gemapolis.pl;

   2. pod numerem telefonu: +48 510 707 707.

  3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.gemapolis.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

  4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
  5. Sprzedawca wyznaczył pojedynczy punkt kontaktowy służący do kontaktu z Klientami, z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisją Unii Europejskiej i Radą Usług Cyfrowych, o której mowa w Rozporządzeniu DSA. Komunikacja w punkcie odbywa się pod adresem e-mail wskazanym w ppkt. 2 powyżej, w języku polskim i angielskim.

  II. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

  5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

  6. Kontent – publicznie udostępniane przez Sprzedawcę treści dodawane przez Klientów za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu internetowego;
  7. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

  8. Regulamin – niniejszy dokument;

  9. Rozporządzenie DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych);
  10. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

  11. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

  12. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

  14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

  III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

   1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

   2. dostęp do poczty elektronicznej,

   3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Chrome w wersji 39, Firefox w wersji 34, Opera w wersji 26, Safari w wersji 5 lub nowszej,

   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

  3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

   1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

   2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

   3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

   4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

   5. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

   6. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

  4. Sprzedawca, podejmując czynności sprawdzające nie stosuje algorytmicznego podejmowania decyzji.

  5. Wszelkie decyzje podejmowane przez Sprzedawcę dot. Kontentu wynikają z przeglądu dokonanego przez człowieka.

  6. Sprzedawca umożliwia Klientom zgłaszanie Kontentu (dalej jako: „Zgłoszenie”), który narusza w szczególności ppkt. 3 powyżej, w tym w szczególności treści naruszające przepisy prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.

  7. Klient może dokonać Zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanego formularza kontaktowego pod adresem https://gemapolis.pl/kontakt/ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@gemapolis.pl.

  8. Jeżeli Zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Klienta, który dokonał Zgłoszenia, Sprzedawca, bez zbędnej zwłoki, przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

  9. Sprzedawca, po dokonaniu czynności sprawdzających o których mowa w ppkt. 4 powyżej lub po otrzymaniu Zgłoszenia od Klienta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, podejmuje decyzję dot. zgłoszonego Kontentu.

  10. Decyzja, o której mowa w ppkt. 9 powyżej (dalej jako „Decyzja”), może polegać na:
   a. ograniczenia widoczności lub usunięciu Kontentu, którego dotyczyło Zgłoszenie;
   b. zawieszeniu lub zamknięciu Konta Klienta, który dodał Kontent, którego dotyczyło Zgłoszenie.

  11. Sprzedawca, podejmuje Decyzję w sposób terminowy, niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.

  12. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki, informuje Klienta, który dokonał Zgłoszenia o podjętej przez Sprzedawcę Decyzji.

  13. Sprzedawca, jeśli dysponuje elektronicznymi danymi kontaktowymi Klienta, który dodał zgłoszony Kontent, podjętej Decyzji, a także przedstawia jej uzasadnienie

  14. Klient, który dodał zgłoszony Kontent, może złożyć odwołanie od Decyzji Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o Decyzji Sprzedawcy.

  15. Odwołanie może zostać złożone Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@gemapolis.pl i powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta, który dodał zgłoszony Kontent wraz z wyczerpującym uzasadnieniem.
  16. Sprzedawca rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ppkt. 14 powyżej w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

  IV. Usługi

  1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

  3. Klient ma możliwość wysyłania do Sprzedawcy pytania dotyczącego oglądanego przez niego Towaru za pomocą formularza. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.

  4. Klient ma możliwość dodania Towarów do schowka. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Towarów do schowka jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Towarów ze schowka.

  5. Każdy Klient Sklepu Internetowego ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Sklepie, gdzie prezentowane są artykuły tematyczne, związane z działalnością Sprzedawcy i charakterem Sklepu Internetowego.

  6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Sprzedawcę strony internetowej Sklepu.

  7. Klient posiadający Konto, po zalogowaniu się do niego oraz po zawarciu Umowy sprzedaży, ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się do zakupionych Towarów. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

  8. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

  9. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

  10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.

  V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  3. W przypadku, gdy Sprzedawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację Konsumentowi, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

  4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

  5. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

  6. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej Klient powinien:

   1. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

   2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu

   3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres dostawy oraz adres e-mail.

  7. Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

  8. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

  9. W przypadku niektórych Towarów prezentowanych w Sklepie, istnieje możliwość ich personalizacji, polegającej na dostosowaniu Towaru poprzez zmianę jego rozmiaru, koloru bądź rodzaju pereł, zgodnie ze wskazaniem Klienta. Towar może być dostosowany w zakresie określonym w zdaniu poprzednim, jedynie po indywidualnych uzgodnieniach ze Sprzedawcą dotyczących zakresu dokonanych zmian i ceny za Towar.

  10. Złożenie Zamówienia Towaru personalizowanego zgodnie z wytycznymi Klienta jest możliwe jedynie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, zgodnie z procedurą wskazaną w ppkt 5 – 7 powyżej. W tym celu, Klient powinien podać w treści wiadomości elektronicznej, o której mowa w ppkt 5 powyżej, niezbędne wytyczne co do formy, kształtu oraz rozmiaru Towaru. Sprzedawca jest uprawniony do zadawania Klientowi pytań w celu ustalenia wyglądu Towaru aby odzwierciedlał wytyczne wskazane przez Klienta.

  11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

  VI. Dostawa

  1. Dostawa Towarów zamówionych przez formularz Zamówienia ,,koszyk’’, jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  2. Dostawa niektórych Towarów zamówionych, zgodnie z pkt V ppkt 5 może odbywa

  3. się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jedynie po indywidualnych uzgodnieniach ze Sprzedawcą, dokonywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, dotyczących warunków i ceny dostawy.

  4. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

   1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;

   2. odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

  5. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

  6. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.

  7. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.

  8. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

  VII. Ceny i metody płatności

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

  2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

   1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

   2. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

   3. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

  3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

  VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

  1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

  3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

  4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

  5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

   1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

   2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  6. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.

  7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

  8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

  9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  10. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

  IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

  1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową.

  2. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.

  3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: GEMARTIS PIOTR DENEJKO, Al. Solidarności 117/409, 00-140 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: sklep@gemapolis.pl, numer telefonu +48 510 707 707.

  4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

  5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

  6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

  X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: GEMARTIS PIOTR DENEJKO, Al. Solidarności 117/409, 00-140 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: sklep@gemapolis.pl, numer telefonu +48 510 707 707.

  2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

  3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

  XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

   2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

   3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

   4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  XII. Ochrona danych osobowych

  Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

  XIII. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.02.2024 r.

   

  Wersje do pobrania:

  Regulamin sklepu internetowego www.gemapolis.pl (obowiązujący od 17.02.2024.)

  Regulamin sklepu internetowego www.gemapolis.pl (obowiązujący od 1.01.2023. do 16.02.2024.)

  Regulamin sklepu internetowego www.gemapolis.pl (obowiązujący do 31.12.2012)

  Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

  Close Popup
  Privacy Settings saved!
  Ustawienia Prywatności

  Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

  Te pliki cookies są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć na naszej stronie.

  Techniczne
  Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

  WooCommerce
  Używamy WooCommerce jako systemu zakupowego. W celu realizacji koszyka i zamówienia zapisane zostaną 2 pliki cookie. Te pliki cookie są absolutnie niezbędne i nie można ich wyłączyć.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

  Odrzucam wszystkie z wyjątkiem wymaganych
  ZAPISZ
  Akceptuję wszystkie usługi
  Open Privacy settings